Anders Draghes Gaard

Moderne udstillings- og mødelokaler i Nyborg centrum

Sponsor

 

WiFi i lokalerne


1.

Institutionen har hjemsted i Nyborg Kommune. Dens formål er at drive de af Nyborg Byråd lejede, og til institutionen overladte lokaler i ejendommen Kongegade 24, st. th., således at disse lokaler kan danne rammen om kulturelle aktiviteter.

2.

Foruden foreninger, institutioner og organisationer kan enkeltpersoner blive medlemmer af institutionen ANDERS DRAGHES GÅRD. Optagelse i institutionen skal ske gennem den i stk. 4 nævnte bestyrelse.

3.

Institutionens højeste myndighed er generalforsamlingen, der består af 2 repræsentanter fra hver af de tilsluttede foreninger m.v. samt enkeltstående medlemmer. Generalforsamlingen skal afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Generalforsamlingen indvarsles ved skrivelse/mail til medlemmerne med mindst 14 dages varsel. I indkaldelsen indgår dagsordenen. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må fremsendes til bestyrelsen senest 8 dage før mødet. Ekstraordinær generalforsamling holdes, såfremt bestyrelsen finder det nødvendigt, eller halvdelen af de tilsluttede medlemmer begærer det. Indkaldelsen sker på samme måde og med samme varsel som til ordinær generalforsamling. Hvis ekstraordinær generalforsamling er begæret af medlemmerne, skal den afholdes senest 4 uger efter denne begæring. Foreningers, institutioners og organisationers medlemskab giver ret til 2 stemmer. Enkeltpersoner har dog kun 1 stemme.

4.

På den ordinære generalforsamling vælges en bestyrelse på 5 medlemmer, samt 2 suppleanter. Valget sker for 2 år ad gangen, således at 3 medlemmer vælges i lige år og 2 i ulige år.

5.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og de nærmere bestemmelser for udøvelsen af sit hverv, og vælger selv formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden, er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens, subsidiært næstformandens stemme afgørende.

6.

Institutionen tegnes af formanden i forening med kassereren og næstformanden. Der kan af den samlede bestyrelse meddeles fuldmagt til at hæve i bank og på girokonto.

7.

Institutionens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet skal være forsynet med bestyrelsens bemærkninger og forelægges generalforsamlingen. Det revideres af 2 revisorer, der sammen med 1 suppleant vælges på den ordinære generalforsamling. Valget gælder for et år ad gangen. På den ordinære generalforsamling fremlægger bestyrelsen endvidere budget for det kommende år.

8.

De tilsluttede medlemmer yder til institutionens drift et kontingent, der fastsættes på den årlige generalforsamling. Udmeldelse af foreningen meddeles bestyrelsen med mindst 3 måneders varsel.

9.

Bestyrelsen udarbejder en plan for udlejning af lokalerne, idet det tilstræbes, at der indkaldes ønsker fra foreningerne m.v. inden udgangen af juli med henblik på benyttelse i det kommende efterår /vinter / forår. Der kan reserveres lokaler for indeværende og følgende kalenderår.

10.

Ændringer af vedtægterne kan kun ske på en generalforsamling når mindst halvdelen af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor. Ophævelse af institutionen kan kun ske på to efter hinanden følgende generalforsamlinger, og med mindst 2/3 majoritet.

11.

I tilfælde af institutionens ophævelse beslutter Nyborg Byråd, hvorledes institutionens eventuelle formue skal anvendes.

Vedtægterne er revideret på den ordinære generalforsamling d. 27. 3. 2012.

Peter Rasmussen Dirigent

Juni 2024
M T O T F L S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Lørdag 15 Juni - 08:00 - 17:00
Østfyns Kunstforening
Søndag 16 Juni - 08:00 - 17:00
Østfyns Kunstforening

Listen er med forbehold
for fejl og mangler.